Veiligheid van de winkels

 

Uw gegevens zijn veilig bij ons.

Metalkas S.A.respecteert uw recht op privacy. Lees ons privacybeleid in overeenstemming met artikel 13, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR).

Privacybeleid Metalkas S.A.

Metalkas S.A.respecteert uw recht op privacy. Wij hebben een bijzonder belang bij de bescherming van uw persoonsgegevens en HET gebruik VAN passende technologische en juridische oplossingen om elke inbreuk op uw privacy als klant te voorkomen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat elke klant die gebruik maakt van onze diensten, onze websites bezoekt en ons zijn persoonsgegevens toevertrouwt, zich absoluut veilig voelt. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens, met name om ongeoorloofde toegang, verlies of ongeoorloofde openbaarmaking te voorkomen. Wij slaan persoonlijke gegevensdragers op in onze Metalkas- kluizen met de beste inbraak- en brandbeveiligingsuitrusting.

Lees ons privacybeleid in overeenstemming met artikel 13, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR).

§.1 Algemene bepalingen

 1. De gegevensbeheerder is Metalkas S.A., gevestigd te Bydgoszcz, Nowotoruńska 40, ingeschreven in het ondernemersregister onder nummer KRS: 0000139093, PIN: 967-11-53-563, REGON: 093076611.
 2. De bescherming van de gegevens wordt gewaarborgd overeenkomstig de voorschriften van de algemeen toepasselijke wetgeving, en de opslag ervan vindt plaats op beveiligde servers.
 3. Voor de interpretatie van begrippen is de woordenlijst van de algemene voorwaarden van toepassing of zoals beschreven in het privacybeleid (indien dit rechtstreeks uit de beschrijving volgt).
 4. Voor een betere perceptie van het privacybeleid is de term "Gebruiker" vervangen door "u", "Beheerder" - "Wij". De term "GDPR" verwijst naar Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 5. Wij respecteren het recht op privacy en zorgen voor gegevensbeveiliging. Daartoe gebruiken wij een beveiligd communicatie-encryptieprotocol (SSL).
 6. De persoonsgegevens die in het formulier op de landingspagina worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet zichtbaar voor onbevoegden.

§ 2. Gegevensbeheerder

 1. De aanbieder is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van zijn klanten. Dit betekent dat als u een account heeft op onze website, of als u een sollicitatieformulier invult op onze website, of als u ons rechtstreeks een e-mail stuurt, wij uw gegevens verwerken zoals: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, werkplek, IP-adres. Gewone gegevens vallen onder artikel 6 van de GDPR (rechtmatigheid van de verwerking).
 2. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 RGPD en voor marketingdoeleinden beroept de Beheerder zich op het gerechtvaardigd belang, namelijk het verzamelen van statistische gegevens en het analyseren van websiteverkeer.
 3. Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende een periode van 30 dagen tot 5 jaar, totdat de voor de activiteit noodzakelijke marketingmogelijkheden en gegevensanalyse zijn gebruikt.
 4. De dienstverlener is ook de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van abonnees op nieuwsbrieven en webinars.
 5. Persoonsgegevens worden verwerkt:

a. In overeenstemming met de regels inzake gegevensbescherming,

b. in overeenstemming met het gevoerde privacybeleid,

c. in het kader en voor de doeleinden die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de uitwerking van de inhoud van de overeenkomst, de wijziging of de beëindiging ervan en de goede uitvoering van de langs elektronische weg verstrekte diensten,

d. voor zover en voor zover dit noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (wettelijk gerechtvaardigde doeleinden), en de verwerking geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van de betrokkene:

- In het kader en voor de doeleinden die stroken met de toestemming die u hebt gegeven indien [bijvoorbeeld] u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd,

- in de mate en voor de doeleinden die in uw toestemming zijn uiteengezet indien u zich [bijvoorbeeld] voor webinars hebt ingeschreven.

 1. U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, het recht om deze te corrigeren, te wissen, alsmede het recht om de verwerking ervan te beperken, het recht om uw toestemming in te trekken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de EU-verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Contact met de persoon die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens in de organisatie van de aanbieder is mogelijk via e-mail op het volgende adres: iod@metalkas.com.pl
 3. Wij behouden ons het recht voor uw gegevens na beëindiging van het contract of intrekking van de toestemming alleen te verwerken voor zover dit noodzakelijk is om eventuele rechtsvorderingen geldend te maken of indien wij op grond van nationale of Europese regelgeving of internationale wetgeving verplicht zijn de gegevens te bewaren.
 4. De dienstverlener heeft het recht de persoonsgegevens van de gebruiker en andere gegevens over de gebruiker ter beschikking te stellen van entiteiten die daartoe krachtens de toepasselijke wetgeving gemachtigd zijn (bv. wetshandhavingsinstanties).
 5. Persoonsgegevens kunnen worden verwijderd nadat de toestemming is ingetrokken of nadat een rechtens toelaatbaar bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens is aangetekend.
 6. De dienstverlener zal persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van andere entiteiten dan die welke krachtens de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan.
 7. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die daartoe door ons zijn gemachtigd of door onderaannemers met wie wij nauw samenwerken.

 

§ 3. Google Analytics-instrumenten

 1. De websites van Metalkas S.A. maken gebruik van de tools van Google Analytics. Voor meer informatie over het gebruik van Google Analytics tools door Metalkas kunt u terecht op: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 2. Om gebruikers van onze sites meer keuze te geven over hoe hun gegevens, verzameld door Google Analytics tools worden gebruikt, heeft Google een browser add-on ontwikkeld om Google Analytics te blokkeren. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript-protocol (ga.js) om aan te geven dat gegevens over sitebezoeken niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. De Google Analytics Blocker browser add-on voorkomt niet dat gegevens naar de website zelf of naar andere webanalysediensten worden gestuurd.

§ 4. Tags

 1. Een tag is een klein beeldbestand dat op een webpagina wordt geplaatst en dat bepaalde informatie verzamelt die door de computer van de gebruiker wordt verzonden, zoals het IP-adres, het tijdstip waarop de pagina werd bezocht, het type browser en cookies die tijdens vorige bezoeken door dezelfde server werden geïnstalleerd. Het gebruik van web tags door Metalkas S.A. is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 2. Metalkas S.A. of zijn dienstverleners kunnen tags gebruiken om de doeltreffendheid te controleren van websites van derden die ons rekruterings- of marketingdiensten leveren, om statistieken te verzamelen over de gebruikers van de site, of om cookies te beheren.
 3. U kunt tags uitschakelen door bepaalde cookies die bij een bepaalde tag horen te weigeren. Een dergelijke tag kan nog steeds een anoniem bezoek van het IP-adres van een specifieke gebruiker registreren, maar de door de cookies verzamelde informatie wordt in dit geval niet vastgelegd.
 4. Sommige nieuwsbrieven of andere berichten die door Metalkas S.A. worden verstuurd, bevatten ingesloten links waarmee u het e-mailadres van de ontvangers kunt bevestigen. Wij gebruiken de aldus verzamelde informatie om de interesses van een gebruiker te bepalen en de kwaliteit van hun toekomstige ervaring op onze site te verbeteren.

§ 5. Locatietools

 1. Metalkas S.A. kan gegevens verzamelen en gebruiken met betrekking tot de geografische locatie van uw computer of mobiel apparaat. Locatiegegevens worden verzameld om gebruikers informatie te verschaffen over diensten waarvan wij denken dat ze voor hen interessant kunnen zijn op basis van hun locatie. Het wordt ook verzameld om onze locatiegebaseerde producten en diensten te verbeteren.

§ 6. Widgets en sociale applicaties

 1. De websites van 1 Metalkas S.A. kunnen functies bevatten waarmee u inhoud kunt delen via sociale-mediatoepassingen van derden, zoals de "Like"-knop van Facebook of de Twitter-widget, Instagram, enzovoort. Al deze sociale media-toepassingen kunnen gegevens verzamelen en gebruiken over de activiteiten van de gebruiker op de sites van Metalkas S.A. Persoonsgegevens die door gebruikers via deze sociale-mediatoepassingen worden verstrekt, kunnen worden verzameld en gebruikt door andere gebruikers van de voornoemde sociale-mediatoepassingen, en interacties die via deze toepassingen plaatsvinden, zijn onderworpen aan het privacybeleid van de bedrijven die de toepassingen aanbieden. Wij hebben geen controle over deze bedrijven en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat zij van uw informatie maken.

 2. Daarnaast kunnen de websites vanMetalkas S.A. blogs, discussieforums, crowdsourcing-sites en andere applicaties of diensten (samen "sociale functies") bevatten. Het doel van de Community Features is om het delen van kennis en inhoud te vergemakkelijken. Alle persoonlijke informatie die u verstrekt bij het gebruik van een van de sociale functies van Metalkas S.A. kan met andere gebruikers van dat sociale platform worden gedeeld  (tenzij anders vermeld op het moment van de verzameling) waarover wij beperkte of geen controle hebben.

§ 7. Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden geregistreerd en opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone wanneer u verschillende websites bezoekt. Een cookie bevat meestal de naam van de website waarvan hij afkomstig is, de "levensduur" van de cookie (d.w.z. de tijd dat hij bestaat), en een uniek, willekeurig gegenereerd nummer dat wordt gebruikt om de browser te identificeren die is gebruikt om verbinding te maken met de website.

Cookiebeleid

Om de inhoud van de website https://nl.metalkas.be/ ter beschikking te stellen, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde "cookies", d.w.z. informatie die door servers op het apparaat van de eindgebruiker wordt opgeslagen en door de servers kan worden gelezen telkens wanneer de eindgebruiker verbinding maakt met het apparaat, waarbij ook andere technologieën met soortgelijke of identieke functies als cookies kunnen worden gebruikt. In dit document is de informatie over cookies ook van toepassing op andere soortgelijke technologieën die in verband met onze websites worden gebruikt. Cookies zijn computergegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker van de website https://nl.metalkas.be/. Cookies bevatten meestal de domeinnaam van de website waarvan ze afkomstig zijn, de duur van de opslag op het eindapparaat en een uniek nummer.

2. Cookies worden gebruikt om:

 1. de inhoud van de website aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker en het gebruik van de websites te optimaliseren; deze bestanden maken het met name mogelijk het apparaat van de websitegebruiker te herkennen en de website op de juiste manier weer te geven, aangepast aan zijn individuele behoeften,
 2. het opstellen van statistieken, die helpen te begrijpen hoe de gebruikers van de websites deze gebruiken, waardoor de structuur en de inhoud ervan kunnen worden verbeterd,
 3. Op de website https://nl.metalkas.be/ kunnen wij gebruik maken van de volgende soorten cookies:
 1. Cookies die "noodzakelijk" zijn om het gebruik van op de website beschikbare diensten mogelijk te maken, bijvoorbeeld authenticatiecookies die worden gebruikt voor diensten die authenticatie op de website vereisen,
 2. cookies die worden gebruikt om de veiligheid te garanderen, bijvoorbeeld om misbruik van authenticatie binnen de website op te sporen,
 3. Cookies die informatie verzamelen over hoe de website wordt gebruikt,
 4. Functionele" cookies die het mogelijk maken de door de gebruiker geselecteerde instellingen te "onthouden" en de gebruikersinterface te personaliseren, bv. met betrekking tot de geselecteerde taal of regio van herkomst van de gebruiker, lettergrootte, lay-out van de website, enz,
 5. "Reclame"-cookies, die ons in staat stellen gebruikers reclamecontent aan te bieden die meer op hun interesses is afgestemd.

In veel gevallen staat de software die wordt gebruikt om op internet te surfen (webbrowser) standaard toe dat cookies op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Gebruikers van de website kunnen hun cookie-instellingen op elk moment wijzigen. Deze instellingen kunnen worden gewijzigd, bijvoorbeeld om de automatische verwerking van cookies in de webbrowserinstellingen te blokkeren of om elke keer te informeren over de plaatsing ervan op het apparaat van de websitegebruiker. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid en methoden van het gebruik van cookies is te vinden in de software-instellingen (webbrowser). Als u de cookie-instellingen niet wijzigt, worden er cookies op uw eindapparatuur geplaatst en slaan wij informatie op uw eindapparatuur op en hebben wij toegang tot deze informatie.

Het uitschakelen van cookies kan problemen veroorzaken bij het gebruik van sommige diensten op onze websites, met name die waarvoor een login vereist is. Het uitschakelen van de optie om cookies te aanvaarden verhindert u niet de op de website https://nl.metalkas.be/ gepubliceerde inhoud te lezen of te raadplegen, met uitzondering van de inhoud waarvoor een verbinding nodig is om toegang te krijgen.

6. cookies kunnen op het apparaat van de eindgebruiker van de website https://nl.metalkas.be/ worden geplaatst en vervolgens door adverteerders zoekbedrijven en aanbieders van multimediatoepassingen die met de dienst samenwerken gebruikt worden.

Hoe schakel ik cookies uit in mijn browser?

 

§ 8. Uw rechten.

1. U kunt eerst kiezen om geen commerciële en marketinginformatie te ontvangen, wat, afhankelijk van de omstandigheden, inhoudt dat u verzet aantekent of uw toestemming intrekt:

- tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering, door Metalkas S.A.

- om marketing- en verkoopinformatie per telefoon of e-mail te ontvangen

U kunt een bezwaar of intrekking van toestemming melden op het e-mailadres: zgody@metalkas.com.pl

2.U kunt verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens, rectificatie, schrapping of beperking van de verwerking en om overdracht van gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. U kunt uw verzoeken indienen op het volgende e-mailadres: zgody@metalkas.com.pl

3. Een klacht indienen bij de inspecteur-generaal van de bescherming van persoonsgegevens (in de toekomst, bij de voorzitter van het bureau voor de bescherming van persoonsgegevens) over kwesties die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens door Metalkas S.A. of door aan Metalkas S.A. verbonden ondernemingen


4. Neem contact met ons.

Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen: zgody@metalkas.com.pl of met onze beheerder van de informatiebeveiliging (in de toekomst inspecteur gegevensbescherming): iod@metalkas.com.pl.

 

Metalkas S.A. respecteert uw recht op privacy. Lees ons privacybeleid in overeenstemming met artikel 13, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR). - Meer te weten komen - verbergen